LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  28 / 02 / 2020 „Samo posiadanie biblioteki nie czyni człowieka uczonym”- Gotthold E. Lessing
KONKURSY- ogłoszenia

Festiwal Piosenki Angielskiej


REGULAMIN  KONKURSU 

Cele Konkursu:

  • Popularyzacja nauki języka angielskiego poprzez aktywność artystyczną,

  • Rozwijanie twórczego potencjału uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich talentów wokalnych i językowych,

  • Zachęcenie młodych ludzi do obcowania z językiem angielskim i muzyką; kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Warunki udziału w konkursie:

W Konkursie mogą uczestniczyć soliści (nie duety i zespoły) rywalizując w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Każdy wykonawca prezentuje piosenkę w języku angielskim z akompaniamentem lub z pół-playbacku w postaci zapisu elektronicznego audio (bez nagranych chórków lub drugiego głosu). Akompaniator nie jest nagradzany w konkursie. Dopuszczalna jest własna twórczość w zakresie muzyki rozrywkowej.

Czas wykonywania utworu nie może przekroczyć 4 minut. Ogółem prezentowane mogą być maksymalnie 3 piosenki z jednej szkoły.

Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie na adres: lo11.festival@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2018 r:

  1. Skopiowanej i wypełnionej Karty zgłoszenia 

  2. Załączenie w e-mailu zgłoszeniowym podkładu muzycznego w postaci pliku dźwiękowego w formacie mp3

  3. Udział w eliminacjach wstępnych w LO XI w dniach 20-21 marca 2018 r.

  4. Dostarczenie w dniu eliminacji podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (do pobrania na stronie konkursu).


Informujemy, że po 1 marca zgłoszenia nie będą przyjmowane i nie będzie możliwa zmiana wykonywanego utworu.

Organizator zapewnia nowy sprzęt nagłośnieniowy, nie zapewnia pianina.

Kryteria oceny i nagrody:

Jury oceniać będzie: walory głosowe, czystość intonacji, poczucie rytmu, poprawność wymowy w języku angielskim oraz interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.

Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po Koncercie laureatów, 23 marca 2018 r.

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach: Gimnazjum oraz Liceum. Pierwszą nagrodą w kategorii Liceum, jest bezpłatny pierwszy rok studiów na wybranym kierunku w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

Przepisy ogólne:

Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu eliminacji (przesłuchań wstępnych), w przypadku dużej

liczby zgłoszeń do konkursu. W czasie eliminacji i konkursu finałowego Uczestnicy wykonają ten sam utwór konkursowy.

Harmonogram przesłuchań, lista wykonawców zakwalifikowanych do finału, szczegóły koncertu finałowego oraz wszelkie informacje lub zmiany terminów komunikowane będą wyłącznie poprzez ogłoszenia na stronie internetowej konkursu: http://www.lo11.wroc.pl/strona=angielski_konkursy

Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Uczestnicy przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia przysługujące im prawa związane z wykonaniami artystycznymi oraz każdy Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora i Sponsorów ze swojego imienia i nazwiska, głosu, wypowiedzi oraz wizerunku w celach związanych z przeprowadzeniem, utrwaleniem oraz promocją Konkursu. Zgłoszenie się i udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII