LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  12 / 08 / 2020 „Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego”- Anatole France
KONKURSY- ogłoszenia

Międzyszkolny konkurs „Being .... Agatha Christie”

Zapraszamy uczniów do udziału w trzynastej edycji konkursu na małą formę literacką w języku angielskim pod nazwą: „Being .... Agatha Christie”.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora konkursu, Liceum Ogólnokształcącego nr III we Wrocławiu: http://lo3.wroc.pl, zakładka: „Konkursy Językowe”
Przedmiot konkursu:
Samodzielnie napisany tekst literacki w języku angielskim należący do gatunku tzw „crime/mistery/fantasy story”. Cechą charakterystyczną tych opowiadań jest brak drastycznych opisów scen przemocy, obecność inteligentnego i przenikliwego detektywa rozwiązującego problem na drodze logicznego rozumowania.

Tematy  konkursowe:

Wybierz jeden temat i rozwiń go zgodnie z zasadami konkursu:

1.      Napisz opowiadanie zatytułowane „Bridges have been burnt”.

2.      Napisz opowiadanie kończące się słowami:
„And so she did what she had decided  on hearing about closing the case: the box returned to the cubbyhole in the darkest corner of the basement storeroom. Nobody should ever find it again.”

3.      Napisz opowiadanie, w którym odegrają rolę następujące elementy:
a dilapidated cottage, a friendly akuma, Master Yoda, a cat’s whisker receiver

Forma tekstu
:

Tekst powinien mieścić się w objętości 700 do 1000 słów. Prace konkursowe są opatrzone pseudonimem autora i tytułem w temacie 2 i 3 (koniecznie!); (formularze zgłoszenia udziału w konkursie oraz pracy konkursowej są do pobrania ze strony http://lo3.wroc.pl). Teksty konkursowe należy przesyłać na adres: aglowacka@lo3.wroc.pl, w temacie wiadomości proszę podać: Being Agatha Christie.

Ø    Termin zgłaszania prac: 15 marca 2018 roku;

Ø    Wysłanie prac oznacza automatycznie, że uczestnik i jego nauczyciel-opiekun zapoznał się z regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji Konkursu (USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Ø    Ogłoszenie wyników konkursu (orientacyjnie): połowa kwietnia 2018 roku.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu organizuje kolejną, trzynastą edycję konkursu dla uczniów wrocławskich szkół młodzieżowych uczących się języka angielskiego.

Cel konkursu:

Ø     Rozwijanie wyobraźni ucznia, samodzielności i umiejętności planowania własnej pracy;

Ø     Popularyzacja nauki języka angielskiego w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych;

Ø     Poszerzenie oferty konkursów w języku angielskim dla uczniów sprawnie posługujących się językiem angielskim na poziomie średnio-zaawansowanym i wyższym;

Ø     Wzmacnianie poczucia sukcesu uczniów poszukujących możliwości prezentacji swoich umiejętności;

Ø     Popularyzacja literatury anglojęzycznego kręgu kulturowego;

Ø     Wzmacnianie umiejętności tworzenia tekstu pisanego w języku angielskim w ramach określonej formy literackiej.

 

Przedmiot konkursu i kryteria oceny prac uczestników:

Samodzielnie napisany tekst literacki w języku angielskim spełniający kryteria opowiadania sensacyjnego lub fantasy, czyli tzw „crime/mystery/fantasy story”.

Forma tekstu:

Tytuł konkursu sugeruje, że opowiadanie konkursowe może być inspirowane powieściami klasyków literatury kryminalnej, takich jak Agatha Christie czy Artur Conan Doyle. Cechą charakterystyczną tych opowiadań powinien być brak drastycznych opisów scen przemocy, obecność inteligentnego i przenikliwego detektywa rozwiązującego problem na drodze logicznego rozumowania.

Ø   Uczestnik konkursu wybiera jeden z trzech tematów do realizacji.

Ø   Objętość tekstu: 700 – 1000 słów (umożliwiająca zbudowanie logicznego wątku dramaturgicznego);

Ø   Praca napisana na komputerze, czcionka: 12, interlinia: 1,5;

Ø   Pracę konkursową (opatrzona godłem autora i tytułem) należy przesłać w formularzu konkursowym (do pobrania ze strony: http://lo3.wroc.pl - strona główna szkoły, zakładka: „konkursy językowe”);

Ø   Praca konkursowa opatrzona pseudonimem autora i tytułem (nie zawiera żadnych danych pozwalających na identyfikację autora lub szkoły, której jest uczniem / uczennicą);

 

 

Kryteria oceny prac:

Kluczowymi kryteriami w zakresie oceny treści, dla osób oceniających teksty uczniów, są następujące elementy:

Ø     Logiczny i konsekwentny sposób budowania konfliktu;

Ø     Wyraziste i przekonująco nakreślone postacie;

Ø     Oryginalny pomysł na zagadkę kryminalną.

Tekst musi być samodzielną pracą ucznia, żaden jego fragment (chyba, że wyraźnie oznaczony jako cytat, uzasadniony potrzebami dramaturgicznymi tekstu) nie może pochodzić z istniejącego tekstu literackiego. Jeśli praca ucznia jest parafrazą istniejącego tekstu, należy to obowiązkowo zaznaczyć. Nauczyciel zgłaszający pracę ucznia powinien dołożyć starań, aby upewnić się, że praca ucznia jest w całości jego oryginalnym tekstem.

Przedmiotem konkursu nie jest testowanie gramatyczno-leksykalnych sprawności uczniów w zakresie używania poprawnych form języka angielskiego, ale oczywiste jest, że ciekawy tekst musi być napisany zrozumiałym i w miarę bogatym językiem. Dlatego prace napisane nieporadnie językowo nie powinny być zgłaszane do konkursu.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dwóch grup młodzieży uczącej się języka angielskiego w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych:

Ø  grupa 1 - młodzież klas trzecich szkół gimnazjalnych;

Ø  grupa 2 – młodzież wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Zasady uczestnictwa w konkursie

Etap szkolny:

Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów posługujących się językiem angielskim na skutecznym poziomie komunikacyjnym.

Zachęcamy do udziału w konkursie zwłaszcza tych uczniów, którzy potrafią i lubią pisać własne teksty z wyobraźni, a których poziom sprawności językowej można umieścić w obszarze B1+ i wyżej (poziom intermediate) wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Warunki zgłaszania prac konkursowych:

Ø  Prace konkursowe (na formularzu „praca uczestnika”) oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu (do pobrania ze strony: http://lo3.wroc.pl – zakładka „konkursy językowe”) należy przesyłać w formie załącznika na adres organizatora:
aglowacka@lo3.wroc.pl. W temacie proszę podać (koniecznie): Being Agatha Christie

Ø  Wysłanie pracy i formularza zgłoszeniowego do organizatora konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody uczestnika i jego nauczyciela-opiekuna na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procedury konkursowej (USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Ø   Termin zgłaszania prac: 15 marca 2018 roku;

Ø   Ogłoszenie wyników konkursu (orientacyjnie): połowa kwietnia 2018 roku.

Ø   Uczestnicy konkursu oraz ich nauczyciele proszeni są o przedłożenie własnoręcznie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (na potrzeby upublicznienia na stronie szkoły informacji o wynikach konkursu oraz publikacji prac laureatów).

Etap międzyszkolny - FINAŁ:

Nadesłane prace konkursowe oceniane są dwustopniowo, za każdym razem z uwzględnieniem kryteriów oceny prac:

Ø   poziom pierwszy: komisja złożona z nauczycieli języka angielskiego LO nr III dokonuje pierwszej oceny nadesłanych prac i wyłania grupę około 10 – 14 prac półfinalistów (w zależności od liczby nadesłanych prac) do dalszej oceny;

Ø   poziom drugi: komisja ekspertów zewnętrznych (specjaliści języka angielskiego z SJO Politechniki Wrocławskiej, WCDN, LO nr VIII) wyłania trzy najlepsze prace, których autorzy uzyskują tytuł laureata konkursu.

 Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

Nagrody w konkursie ufundowane są przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.

organizator konkursu

Anna Głowacka

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII