LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  31 / 05 / 2023 "Głupota nie zawsze czyni złym, złość zawsze czyni głupim”- Francoise Sagan
Historia

XLVI edycja Olimpiady Historycznej (rok szkolny 2019/2020) - zapraszamy

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej. Organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne – przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Trzystopniowe eliminacje olimpijskie to nie tylko droga do sukcesu zwieńczonego cennymi nagrodami i przepustką do wymarzonych studiów, ale przede wszystkim okazja do sprawdzenia wiedzy, poznania, a nawet zaprzyjaźnienia się z innymi miłośnikami Klio. Etap okręgowy i centralny to dla uczestników rywalizacji także najlepsza sposobność do spotkania i dyskusji ze znanymi polskimi historykami, członkami Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady.

Olimpiada Historyczna, przyciągająca najlepszych miłośników historii ze szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju, przez blisko pół wieku wyłania szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu Olimpiady Historycznej dostępne są na stronie internetowej Olimpiady Historycznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa eliminacjach Olimpiady Historycznej. Wszelkich informacji udzieli Robert Pieńkowski (gabinet 314) a także Zofia Kuź, Mirosław Lewandowski i Piotr Zołotajkin.

 

Komitet Główny Olimpiady Historycznej podaje do wiadomości tematy prac pisemnych eliminacji szkolnych XLVI Olimpiady Historycznej:

Starożytność: Przemiany ustroju  w starożytnym Rzymie.

Średniowiecze: Miejsce uniwersytetu w kulturze średniowiecznej Europy.

Nowożytność: Unie Korony/Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej.

Historia XIX w.: Rewolucja przemysłowa w XIX wieku i jej skutki.  

Historia XX w.: Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasach II wojny światowej.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola prezydenta w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej.  

Historia regionu: Aktywne kobiety w moim regionie w XIX-XX w. Charakterystyka postaci na wybranych przykładach.

Termin oddawania prac:  najpóźniej do 4 XI 2019 r. (zakodowane pisemne prace badawcze wraz z oświadczeniem o samodzielnym ich napisaniu)

  

Terminy Olimpiady Historycznej:

ETAP I - ELIMINACJE SZKOLNE 

Do 16 IX 2019

 

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej

- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 7 X 2019

 

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej

- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 4 XI 2019

 

 

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych

- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje Przewodniczący Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

5-12 XI 2019 

 

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych

- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

18-20 XI 2019

 

- eliminacje ustne I etapu

- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

 

 

I. ELIMINACJE I ETAPU (SZKOLNE LUB MIĘDZYSZKOLNE)

Zawody I etapu składają się z eliminacji pisemnych i ustnych, polegających na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej przez uczestników. Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymaganych od uczniów biorących udział w zawodach I etapu odpowiada poziomowi wymagań Podstawy programowej przedmiotu Historia dla szkół ponadpodstawowych (zakres rozszerzony), wystarczających do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu.

 

A. ELIMINACJE PISEMNE

Eliminacje pisemne zawodów I etapu polegają na samodzielnym przygotowaniu przez uczniów pracy na jeden z 7 tematów (opublikowanych na stronie internetowej Olimpiady Historycznej w dniu wskazanym w harmonogramie Olimpiady) odpowiadających następującym specjalnościom: 1) starożytność, 2) średniowiecze, 3) epoka nowożytna, 4) historia XIX wieku – do 1918 r., 5) historia XX wieku – po 1918 r., 6) historia parlamentaryzmu w Polsce, 7) historia regionu. Uczeń w czasie podanym w harmonogramie Olimpiady opracowuje temat. Praca (niezawierająca przypisów), nie licząc strony tytułowej i bibliografii, nie może przekraczać 20 tys. znaków ze spacjami (czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm). W pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne (pod pojęciem lektury rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych), których wykaz musi być załączony w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie. Praca pisemna powinna wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu. Praca oceniana jest przez nauczyciela, wyznaczonego przez Komisję Szkolną Olimpiady Historycznej. Nauczyciel dokonuje oceny pracy pisemnej w skali od 2 do 6, wraz z uzasadnieniem i komentarzem na karcie oceny. Ocena pracy jest zatwierdzana przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej. Prace niespełniające wymogów formalnych są dyskwalifikowane. Ocen dobrej plus, bardzo dobrej lub celującej, umożliwiających kwalifikację do II etapu, nie mogą uzyskać prace zawierające istotne błędy merytoryczne.

B. ELIMINACJE USTNE

W części ustnej zawodów I etapu uczniowie odpowiadają na trzy pytania:

1) z zakresu podstawy programowej (zakres rozszerzony) z historii dla szkół ponadpodstawowych;
2) z zakresu jednej z wybranych specjalności (starożytność, średniowiecze, epoka nowożytna, historia XIX wieku, historia XX wieku, historia parlamentaryzmu w Polsce);
3) z zakresu znajomości wybranych lektur (uczeń na etapie szkolnym zobowiązany jest do przeczytania co najmniej 3 lektur wybranych z wykazu przygotowanego przez Komitet Główny).

 

WYKAZ LEKTUR I PODRĘCZNIKÓW - EDYCJA 2018/2019

 

 

WYKAZ LEKTUR opracowany przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej obejmuje monografie naukowe i popularnonaukowe, opracowania problemowe, zbiory studiów i biografie. Starano się umieścić w nim przede wszystkim pozycje wydane w ciągu ostatnich 30 lat, prezentujące najnowsze osiągnięcia historiografii polskiej i powszechnej, a zarazem stosunkowo łatwo dostępne. Z lat wcześniejszych uwzględniono jedynie pozycje szczególnie wartościowe. W przypadku lektur podano tylko pierwsze wydanie, pozycje te były jednak często wznawiane. Odpowiedź na pytania dotyczące wybranych przez uczestników lektur jest częścią zawodów ustnych na wszystkich trzech etapach Olimpiady. Lektury należy wybierać zgodnie z zadeklarowaną przez siebie specjalnością.

Opublikowany na niniejszej stronie WYKAZ LEKTUR jest obligatoryjny dla uczestników eliminacji szkolnych, stanowi również obowiązkową podstawę doboru części lektur na eliminacjach okręgowych i centralnych. Zgodnie z aktualnym Regulaminem Olimpiady Historycznej:

 

na etapie szkolnym uczestnicy zawodów ustnych odpowiadają na pytania dotyczące trzech lektur wybranych z WYKAZU LEKTUR Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej. W czasie tych eliminacji nie ma możliwości odpowiadania z lektur spoza wykazu.

na etapie okręgowym uczestnicy zawodów ustnych odpowiadają na pytania dotyczące trzech lektur wybranych z WYKAZU LEKTUR Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej oraz dwóch dowolnych lektur zaproponowanych przez ucznia (mogą one również pochodzić z Wykazu Lektur).

na etapie centralnym uczestnicy zawodów ustnych odpowiadają na pytania dotyczące pięciu lektur wybranych z WYKAZU LEKTUR Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej oraz trzech dowolnych lektur zaproponowanych przez ucznia (mogą one również pochodzić z Wykazu Lektur).

Poniżej prezentujemy WYKAZ LEKTUR z podziałem na specjalności:

STAROŻYTNOŚĆ

 

Alfoldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1992.

Auguet R., Kaligula, Warszawa 1990.

Bieżuńska-Małowist I., Kobiety antyku, Warszawa 1993.

Birley A.R., Hadrian, Warszawa 2002.

Brown P., Świat późnego antyku. Od Marka Aureliusza do Mahometa, Warszawa 1991.

Brown P., Ciało i społeczeństwo, Kraków 2006.

Browning R., Justynian i Teodora, Warszawa 1996.

Burkert W., Starożytne kulty misteryjne, Bydgoszcz 2001.

Cameron A., Późne cesarstwo rzymskie, Warszawa 2003.

Cartledge P., Spartanie. Świat wojowników, Warszawa 2005.

Chuvin P., Ostatni poganie, Warszawa 2008.

Cohen A., Talmud, Warszawa 1995.

Człowiek Grecji, red. J. Vernant, Warszawa 2000.

Człowiek Rzymu, red. A. Giardin, Warszawa 1997.

Doods E.R., Grecy i irracjonalność, Bydgoszcz 2002.

Doods E.R., Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, Kraków 2004.

Dzielska M., Hypatia z Aleksandrii, Kraków 1993.

Finley M., Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000.

Gillmeister A., Musiał D., W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.

Głombiowski K., Ksenofont. Żołnierz i polityk, Wrocław 1993.

Gnilka J., Paweł z Tarsu, Kraków 2001.

Grant M., Herod Wielki, Warszawa 2000.

Green P., Aleksander Wielki, Warszawa 1978.

Grimal P., Miłość w Rzymie, Warszawa 1990.

Grimal P., Seneka, Warszawa 1994.

Guthrie W.K.C., Sokrates, Warszawa 2000.

Hadas-Lebel M., Józef Flawiusz, Warszawa 1997.

Hadot P., Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty 2004.

Heather P., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2006.

Keaveney A., Lukullus, Warszawa 1998.

Kemp B.J., Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, Warszawa 2009.

Kerényi K., Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, Warszawa 2008.

Kolb F., Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, Poznań 2008.

Kulesza R., Ateny i Sparta 431–404 p.n.e., Warszawa 1997.

Kulesza R., Maraton 490 r. p.n.e., Warszawa 1995.

Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1959.

Lengauer W., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.

Louth A., Początki mistyki chrześcijańskiej, Kraków 1997.

Marrou H., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność, Warszawa 1997.

Mélèze-Modrzejewski J., Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana, Kraków 2000.

Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004.

Musiał D., Dionizos w Rzymie, Kraków 2009.

Nawotka K., Aleksander Wielki, Wrocław 2004.

Nowicka M., Świderkówna A., Książka się rozwija, Wrocław 2008.

Nowicka M., Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988.

Olbrycht M., Aleksander Wielki i świat irański, Rzeszów 2004.

Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa 1999.

Patzek B., Homer i jego czasy, Warszawa 2007.

Pawlak M., Aecjusz i Barbarzyńcy, Kraków 2007.

Reinsberg C., Obyczaje seksualne starożytnych Greków, Warszawa 1994.

Ruggiero F., Szaleństwo chrześcijan, Kraków 2007.

Sartre M., Wschód rzymski, Wrocław 1997.

Świderkówna A., Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego, Warszawa 1991.

Vernant J., Źródła myśli greckiej, Gdańsk 1996.

Vidal-Naquet P., Czarny łowca. Formy myśli i formy życia społecznego w świecie greckim, Warszawa 2003.

Vogt J., Upadek Rzymu, Warszawa 1993.

Vermes G., Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka, Kraków 2003.

West M.L., Wschodnie oblicze Helikonu, Kraków 2008.

Wipszycka-Bravo E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

Wypustek A., Magia antyczna, Wrocław 2001.

Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999.

Zanker P., Apoteoza cesarzy rzymskich. Rytuał i przestrzeń miejska, Poznań 2005.

 

ŚREDNIOWIECZE

 

Arnold U., Zakon krzyżacki. Z Ziemi Świętej nad Bałtyk, Toruń 1996.

Banaszkiewicz J., Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986.

Banaszkiewicz J., Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 1998.

Banniard M., Geneza kultury europejskiej (V–VIII w.), Warszawa 1995.

Banniard M., Wczesne średniowiecze na Zachodzie, Warszawa 1998.

Beer F., Kobiety i doświadczenie mistyczne w średniowieczu, Kraków 1996

Contamine J., Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999.

Duby G., Bitwa pod Bouvines, niedziela 27 lipca 1214, Warszawa 1988.

Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980–1420, Warszawa 1986.

Duby G., Damy XII wieku, Warszawa 2000.

Duby G., Rok Tysięczny, Warszawa 1997.

Duby G., Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji, Warszawa 1986.

Flori J., Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Poznań 2003.

Herrin J., Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, Poznań 2009.

Labuda G., Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Poznań 2012.

Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa 1966 i 1997.

Le Goff J., Narodziny czyśćca, Warszawa 1997.

Le Goff J., Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu, Gdańsk 1995.

Le Goff J., Średniowieczne pieniądze. Esej z antropologii historycznej, Warszawa 2011.

Le Goff J., Świat średniowiecznej wyobraźni, Warszawa 1985.

Le Goff J., W poszukiwaniu średniowiecza, Warszawa 2005.

Małowist M., Tamerlan i jego czasy, Warszaw 185 i 1991.

Pastoureau M., Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy okrągłego stołu (XII–XIII wiek), Warszawa 1983.

Pernaud R., Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990 i Katowice 2009.

Pernoud R., Inaczej o średniowieczu, Warszawa 2002 i 2004.

Polska dzielnicowa i zjednoczona: państwo – społeczeństwo – kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972.

Polska pierwszych Piastów: państwo – społeczeństwo – kultura, red. T. Manteuffel, Warszawa 1968.

Riché P., Ród który stworzył Europę, Warszawa 1997.

Riché P., Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1979.

Riley-Smith J., Historia, Poznań 2008.

Runciman S., Nieszpory sycylijskie. Dzieje świata śródziemnomorskiego w drugiej połowie XIII wieku, Katowice 2007.

Runciman S., Pierwsza krucjata i założenie Królestwa jerozolimskiego, Warszawa 1987.

Runciman S., Upadek Konstantynopola 1453, Warszawa 1968.

Runciman S., Zapomniana stolica Bizancjum. Historia Mistry i Peloponezu, Poznań 2013.

Samsonowicz H., Dzień chrztu i co dalej…, Warszawa 2008.

Samsonowicz H., Północ–Południe, Wrocław 1999.

Strzelczyk J., Zapomniane narody Europy, Wrocław 2009.

Zakrzewski S., Bolesław Chrobry Wielki, Lwów 1925 (2 wyd. Kraków 2006).

 

EPOKA NOWOŻYTNA

 

Anusik Z., Gustaw II Adolf, Wrocław 2009.

Augustyniak U., Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII w., Warszawa 1999.

Baszkiewicz J., Maksymilian Robespierre, Wrocław 1976.

Baszkiewicz J., Richelieu, Warszawa 1984.

Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska 1789–1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.

Bogucka M., Anna Jagiellonka, Wrocław 2009

Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI– XVIII w., Warszawa 2000.

Bogucka M., Bona Sforza, Wrocław 1998.

Bogucka M., Maria Stuart, Wrocław 1990.

Borkowska M., Życie codzienne polskich klasztorów w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1996.

Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991.

Cegielski T., Kądziela Ł., Rozbiory Polski 1772 – 1793 – 1795, Warszawa 1990.

Chłapowski K., Elita senatorsko-dygnitarska za czasów Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 1996.

Ciesielski T., Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009.

Cieślak E., Stanisław Leszczyński, Wrocław 1994.

Cummins J., Francis Drake, Warszawa 2000.

Cynarski S., Zygmunt August, Wrocław 1988.

Czaja A., Lata wielkich nadziei. Walka o reformę państwa polskiego w drugiej połowie XVIII w., Warszawa 1992.

Człowiekrenesansu, red. E. Garin, Warszawa 2001.

Czapliński W., Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1972, Kraków 2008.

Czapliński W., Długosz J., Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976.

Czerska D., Dymitr Samozwaniec, Wrocław 2004.

Człowiek baroku, red. R. Villari, Warszawa 2001.

Człowiek oświecenia, red. M. Vovelle, Warszawa 2001

Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w., Warszawa 1986.

Drozdowski M., Religia i Kozaczyzna zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII w., Warszawa 2008.

Feldmann J., Stanisław Leszczyński, Warszawa 1984.

Ferenc M., Dwór Zygmunta Augusta, Kraków 1998.

Flexner J.T., Washington, Warszawa 1990.

Gaxotte P., Ludwik XIV, Warszawa 1994.

Góralski Z., Maria Teresa, Wrocław 1995.

Grzybowski S., Elżbieta Wielka, Wrocław 1984.

Historia życia prywatnego, t. 3:Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, Wrocław 1999.

Huizinga J., Kultura XVII-wiecznej Holandii, Kraków 2008.

Kaczmarczyk J., Bohdan Chmielnicki, Wrocław 1988.

Kamen H., Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, Warszawa 2008.

Karpiński A., Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII w., Warszawa 1995.

Konstytucja 3 Maja. 200-lecie tradycji, Warszawa 1994.

Kostkiewiczowa T., Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002.

Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.

Leśniewski S., Jan Zamoyski. Hetman i polityk, Warszawa 2008

Lewicki Z., Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 1607–1789, Warszawa 2009.

Libiszowska Z., Francja encyklopedystów, Warszawa 1973.

Maciejewski J., Dylematy wolności. Zmierzch sarmatyzmu i początki oświecenia w Polsce, Warszawa 1994.

Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1969.

Magdziarz W., Ludwik XIV, Wrocław 1991.

Mączak A.,  Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie, Warszawa 2000.

Mączak A.,Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII w.

Müller M., Rozbiory Polski, Poznań 2005.

Ochmann-Staniszewska S.,Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006.

Rachuba A., Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa 2002.

Salmonowicz S., Fryderyk II, Wrocław 1981.

Serczyk W., Katarzyna II, Wrocław 1975.

Serczyk W.A, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 r., Warszawa 2008.

Serczyk W., Piotr I Wielki, Wrocław 1973.

Staszewski J., August II Mocny, Wrocław 1998.

Staszewski J., August III Sas, Wrocław 1989.

Sucheni-Grabowska A., Zygmunt August król Polski i wielki książę litewski 1520– 1562, Warszawa 1996.

Szyndler B., Kościuszko, Warszawa 1991.

Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1983.

Tazbir J., Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Kraków 2000.

Tazbir J., Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji, Warszawa 1983.

Tazbir J., W pogoni za Europą, Warszawa 1998.

Todd J.M., Marcin Luter, Warszawa 1983.

Wisner H., Zygmunt III Waza, Wrocław 1991.

Wojciechowski Z., Zygmunt Stary, Warszawa 1979.

Wójcik Z., Jan Kazimierz Waza, Wrocław 1997.

Wójcik Z., Jan Sobieski 1626–1696, Warszawa 1983.

Zahorski A., Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988.

Zajączkowski A., Szlachta polska. Kultura i struktura, Warszawa 1993.

Zienkowska K., Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998.

 

HISTORIA XIX WIEKU (OD SCHYŁKU XVIII WIEKU DO 1918 ROKU)

 

Barańska A., Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831, Lublin 1998.

Balicki J., Historia Burów. Geneza państwa apartheidu, Wrocław 1980.

Bartnicki A., Konflikty kolonialne 1869–1939, Warszawa 1972.

Batowski H., Rozpad Austro-Węgier, Kraków 1982.

Bielecki R., Wielka Armia, Warszawa 1995.

Borejsza J.W., Piękny wiek XIX, Warszawa 1984.

Borodziej W., Górny M., Nasza wojna, t. 1: Imperia 1912–1916, Warszawa 2014.

Bortnowski W., Kaliszanie. Kartki z dziejów Królestwa Polskiego, Warszawa 1976.

Caban W., Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831– 1873, Warszawa 2001.

Chlebowczyk J., O prawie do bytu małych i młodych narodów : kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), Katowice 1983.

Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa–Kraków 1999.

Chwalba A., Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918, Kraków 2014.

Corbin A., We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego, Warszawa 1998.

Cywiński B., Rodowody niepokornych, Warszawa 1996.

Człowiek romantyzmu, red. Furet François (W kręgu codzienności, t. 8), Warszawa 2001.

Czubaty J., Księstwo Warszawskie (1807–1815), Warszawa 2011.

Czubaty J., Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806–1815, Warszawa 1993.

Dylągowa H., Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy 1821–1829, Warszawa 1970.

Eksteins M., Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, Warszawa 1996.

Europa i świat w epoce napoleońskiej, red. M. Senkowa-Gluck, Warszawa 1977.

Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815–1849, red. W. Zajewski, t. 1–2, Warszawa 1991.

Feldman J., Bismarck a Polska, Warszawa 1980.

Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej 1864–1914, Warszawa 1991.

Frevert U., Mąż i niewiasta. Niewiasta i mąż. O różnicach płci w czasach nowoczesnych, Warszawa 1997.

Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988.

Gawin M., Spór o równouprawnienie kobiet (1864–1919), Warszawa 2015.

Grodziski S., Franciszek Józef, Wrocław 1978.

Hartau F., Metternich, Warszawa 1996.

Hartau F., Wilhelm II, Warszawa 1992.

Historia życia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, t. IV, pod red. M. Perrot’a, Wrocław 1999.

Higman B. W., Historia żywności, Warszawa 2012.

Hrycak J., Prorok we własnym kraju. Ivan Franko i jego Ukraina (1856–1886), Warszawa 2010.

Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Warszawa 1978.

Janowski M., Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 1: Narodziny inteligencji 1750–1831, Warszawa 2008.

Janowski M., Polska myśl liberalna do 1918 roku, Kraków–Warszawa 1998.

Jedlicki J., Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 2: Błędne koło 1832–1864, Warszawa 2008.

Jedlicki J., Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988.

Kaczmarek R., Polacy w armii Kajzera, Kraków 2014.

Kalembka S., Wielka Emigracja 1831–1863, Toruń 2003.

Kalembka S., Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.

Kasperek B., Jakub Bojko, Lublin 1998.

Kemp T., Industrializacja w XIX w Europie, Warszawa–Wrocław 1991.

Kieniewicz S., Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1967.

Kieniewicz S., Joachim Lelewel, Warszawa 1990.

Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1982.

Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy powstania narodowe, Warszawa 1992.

Kita J., Tomasz Potocki (1809–1861). Ewolucja postaw ziemianina polskiego, Łódź 2007.

Kizwalter T., O nowoczesności narodu. Przypadek Polski, Warszawa 1999.

Kizwalter T., W stronę równości, Kraków 2014.

Koberdowa I., Pierwsza Międzynarodówka 1846–1870: sukcesy i problemy, Warszawa 1987.

Kopczyński M., Wielka transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych, Warszawa 2006.

Korusiewicz L., Wojna secesyjna 1860–1865, Warszawa 1985.

Kowecka E., W salonie i w kuchni, Poznań 2008.

Kozłowski E., Wrzosek M., Historia oręża polskiego 1795–1939, Warszawa 1984.

Król M., Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku, Warszawa 1985.

Kucharczyk G., Kulturkampf. Walka Berlina z katolicyzmem 1846–1918, Warszawa 2009.

Leśniewski W., Wojna burska 1899–1902, Warszawa 2001.

Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918, Warszawa 1990.

Łepkowski T., Dwie biografie amerykańskie – Bolivar i Juarez, Warszawa 1970.

Łepkowski T., Polska – narodziny nowoczesnego narodu (1764–1870), Warszawa 1970.

Łojek J., Opinia publiczna a geneza powstania listopadowego, Warszawa 1982.

Łojek J., Szanse powstania listopadowego: rozważania historyczne, Warszawa 1986.

Łossowski P., Jak Feniks z popiołów. Oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918 roku, Łowicz 1998.

Łubieński T., Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, Kraków 1989.

MacDonell A., Napoleon i jego marszałkowie, Londyn 1992.

McMeekin S., Ekspres Berlin–Bagdad. Kajzer, islam i imperium osmańskie, Kraków 2012.

Makowski K., Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992.

Micińska M., Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 3: Inteligencja na rozdrożach 1864–1918, Warszawa 2008.

Misztal M., Królowa Wiktoria, Wrocław 2010.

Molenda J., Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908–1918, Warszawa 1980.

Molik W., Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009.

Molik W., Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999.

Nałęcz T., Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław 1984.

Notkowski A., Ludwik Waryński, Wrocław 1989.

Nowiński F., Polacy na Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym, Gdańsk 1995.

Pachoński J., Generał Jan Henryk Dąbrowski, Warszawa 1987.

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985.

Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 1998.

Polska XIX wieku: państwo, społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1986.

Porter-Szűcs B., Gdy nacjonalizm zaczął nienawidzić. Wyobraźnia nowoczesnej polityki w dziewiętnastowiecznej Polsce, Sejny 2011.

Powstanie listopadowe 1830–1831: dzieje wewnętrzne, militaria. Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1990.

Powstanie styczniowe 1863–1864. Wrzenie, bój, Europa, wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990.

Ramotowska F., Narodziny tajemnego państwa polskiego 1859–1862, Warszawa 1990.

Rozbicki M., Narodziny narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku, Warszawa 1991.

Salmi H., Europa w XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010.

Skowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861, Warszawa 1994.

Skowronek J., Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1984.

Snyder T., Czerwony książę, Warszawa 2010.

Snyder T., Nacjonalizm, marksizm i Europa Środkowa, Biografia Kazimierza Kelles-Krauza (1872–1905), Warszawa 2011.

Suleja W., Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998.

Szlanta P., Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów, Warszawa 2015.

Szwarc A., Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosją, ich poglądy i próby działalności politycznej 1864–1905, Warszawa 2005.

Szyndler B., Tadeusz Kościuszko 1746–1817, Warszawa 1991.

Tetter J., Jestem chłop historyczny. Sprawa Drzymały, Warszawa 1986.

Tokarz W., Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopadowa, Warszawa 1980.

Tomasik W., Inna droga. Romantycy a kolej, Warszawa 2012.

Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm i T. Ranger, Kraków 2008.

Traverso E., Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, Warszawa 2011.

Trzeciakowski L., Otto von Bismarck, Wrocław 2009.

Trzeciakowski L., Pod pruskim zaborem 1850–1918, Warszawa 1973.

Tyrowicz M., Jan Tyssowski i rewolucja 1846 roku: dzieje porywu i pokuty, Kraków 1986.

Vigarello G., Historia urody. Ciało i sztuka upiększania od renesansu do dziś, Warszawa  2011.

Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650–1914, Kraków 2007.

Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Wrocław 1986.

Witkowska A., Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987.

Wituch T., Garibaldi, Warszawa 1983.

Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej, Warszawa 1990.

Zahorski A., Napoleon, Warszawa 1982.

Zajewski W., Powstanie listopadowe 1830–1831, Warszawa 1998.

Zajewski W., W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830–1831, Warszawa 1984.

Zamoyski A., 1812. Wojna z Rosją, Kraków 2007.

Zins H., Rhodes C., Ekspansja brytyjska w Afryce pod koniec XIX w., Lublin 2000.

 

HISTORIA XX WIEKU (OD 1918 ROKU)

 

Adamczyk A., Piłsudczycy w izolacji (1939–1954): studium z dziejów struktur i myśli politycznej, Warszawa–Bełchatów 2008.

Batowski H., Europa zmierza ku przepaści, Warszawa 1989.

Borejsza J.W., Szkoły nienawiści: historia faszyzmów europejskich 1919–1945, Wrocław 2000.

Brzeziński Z., Wielkie bankructwo. Narodziny i zmierzch komunizmu w XX wieku, Paryż 1990.

Bullock A., Studium tyranii, Warszawa 1989.

Cichoracki P., Legenda i polityka: kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939, Kraków 2005.

Ciechanowski J., Powstanie warszawskie, Warszawa 1984.

Ciesielski S., Gułag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953, Warszawa 2010.

Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wrocław 1979.

Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986.

Dudek A., Pytel B., Bolesław Piasecki, Londyn 1990.

Duraczyński E., Rząd polski na wychodźstwie 1939–1944, Warszawa 1993.

Eisler J., Szwarc A., Wieczorkiewicz P., Polska – dzieje polityczne ostatnich dwustu lat, Warszawa 1997.

Eisler J., Marzec 1968, Warszawa 1991.

Eisler J., Grudzień 1970, Warszawa 1995.

Friszke A., O kształt niepodległej, Warszawa 1989.

Friszke A., Polska Gierka, Warszawa 1995.

Garlicki A., U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1978.

Garlicki A., Przewrót majowy, Warszawa 1978.

Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988.

Hein-Kircher H., Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla Państwa Polskiego 1926–1939, Warszawa 2008.

Holzer J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.

Holzer J., „Solidarność” 1980–1981, Warszawa 1989.

Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939, Warszawa 1989.

Kawalec K., Roman Dmowski 1864–1939, Wrocław 2002.

Kamiński M., Zacharias M., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987.

Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945, Warszawa 1992.

Kersten K., Narodziny systemu władzy, Warszawa 1990.

Kersten K., Polacy – Żydzi – Komuniści, Warszawa 1992.

Kołodziejczyk A., Maciej Rataj 1884–1940, Warszawa 1991.

Korboński S., Polskie państwo podziemne, Bydgoszcz 1991.

Kozłowski M., Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Kraków 1990.

Krasuski J., Europa Zachodnia po II wojnie światowej – dzieje polityczne, Poznań 1990.

Kupiecki R., Kult Stalina w Polsce. „Natchnienie milionów”, Warszawa 1993

Kuroń J., Żakowski J., PRL dla początkujących, Wrocław 1997.

Landau Z., Polska Gomułki, Warszawa 1995.

Landau Z., Tomaszewski J., Druga Rzeczpospolita. Gospodarka, społeczeństwo, miejsce w świecie, Warszawa 1977.

Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II Rzeczypospolitej i PRL, Warszawa 1995.

Łossowski P., Po tej i po tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939, Warszawa 1985.

Łuczak C., Polska i Polacy w II wojnie światowej, Poznań 1993.

Majchrowski J., Silni, zwarci, gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985.

Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa 1994.

Mazur M., O człowieku tendencyjnym...: obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956, Lublin

Miedwiediew R., Biografia polityczna, Warszawa 1990.

Mikeln M., Stalin, Warszawa 1990.

Najdus W., Ignacy Daszyński 1886–1936, Warszawa 1988.

Olstowski P., Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926–1939, Warszawa 2008.

Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Poznań 2007.

Pietrzak J., Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki. Instytucje. Organizacje, Łódź 2012.

Prekkerowa T., Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, Warszawa 1982.

Przybylski H., Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1972.

Rudnicki S., Obóz Narodowo-Radykalny, Wrocław 1985.

Rykowski Z., Władyka W., Polska próba. Październik 56, Kraków 1989.

Ryszka F., Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim, Wrocław 1966.

Sioma M., Sławoj Felicjan Składkowski (1885–1962). Żołnierz i polityk, Lublin 2005.

Skrzypek A., Nie spełniony sojusz. Stosunki sowiecko-niemieckie 1917–1941, Warszawa 1992.

Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.

Szarota T., Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa 1978.

Szarota T., Stefan Rowecki Grot, Warszawa 1983.

Śliwa M., Polska myśl socjalistyczna 1918–1948, Warszawa 1988.

Tomaszewski J., Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985.

Tomicki J., Polska Partia Socjalistyczna, Warszawa 1983.

Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939, Wrocław 1980.

Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1991.

Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1989.

Wołos M., O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926, Kraków 2013.

Zakrzewski A., Wincenty Witos. Chłopski polityk i mąż stanu, Warszawa 1981.

HISTORIA PARLAMENTARYZMU W POLSCE

 

Lektury

Ajnenkiel A., Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791–1997, Warszawa 2001.

Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.

Ajnenkiel A., Sejmy i konstytucje w Polsce 1918–1939, Warszawa 1968.

Ajnenkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.

Bałaban B., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2000.

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001.

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005.

Bartel M.W., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815–1846, Kraków 1976.

Borkowska-Bagieńska E., Krasowski K., Lesiński B., Walachowicz J., Historia państwa i prawa Polski. Zarys wykładu, Poznań 1994.

Chłapowski K., Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 1996.

Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej w latach 1991–1997, Warszawa 1999.

Choińska-Mika J., Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998.

Czarny P., Naleziński B., Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.

Czajkowski J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922–1927, Warszawa 1999.

Czapliński W., Dzieje Sejmu Polskiego do roku 1939, Kraków 1984.

Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.

Dąbrowski J.S., Senat koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierza, Kraków 2000.

Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.

Dzięgielewski J., Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2005

Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji (1772–1848), Warszawa 1971.

Grodziski S., Sejm krajowy galicyjski 1861–1914, t. 1–2, Warszawa 1990.

Gutkowski J., Sejm polski, Warszawa 1996.

Izby drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.

Kaczorowski W., Sejm konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia, Opole 1986.

Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003.

Kaźmierczyk A., Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1994.

Kieniewicz L., Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000

Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1991.

Konstytucje Polski, red. M. Kallas, t. 1–2, Warszawa 1990.

Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), Zakamycze 2003.

Lityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Katowice 1988.

Łaszewski R., Sejm polski w latach 1764–1793, Warszawa 1973.

Model polskiego parlamentu, red. M. Grzybowski, Kraków 1996.

Kaniewska I., Małopolska reprezentacja sejmowa za czasów Zygmunta Augusta 1548–1572, Warszawa 1974.

Kriegseisen W., Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1736). Geneza i kryzys władzy ustawodawczej, Warszawa 1995.

Kriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.

Lileyko J., Sejm Polski. Tradycja – ikonografia – sztuka, Warszawa 2003.

Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 1999.

Między monarchą a demokracją. Studia dziejów Polski XV–XVII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, Warszawa 1994.

Naworski Z., Sejmik generalny Prus Królewskich 1569–1772. Organizacja i funkcjonowanie na tle systemu zgromadzeń stanowych prowincji, Toruń 1992.

Olszewski H., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652–1763. Prawo – praktyka – teoria – programy, Poznań 1966.

Olszewski H., Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee, t. 1–2, Poznań 2002.

Opaliński E., Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 1995.

Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587–1652, Warszawa 2001.

Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, red. J. Bardach przy współudziale W. Sudnik, Warszawa 1995.

Pawiński A., Rządy sejmikowe w Polsce 1572–1795 na tle stosunków województw kujawskich, oprac. i wstęp H. Olszewski, Warszawa 1978.

Pietrzak J., Sejm RP. Tradycja i współczesność, Warszawa 2000.

Pietrzak M., Rządy parlamentarne w Polsce (1919–1926), Warszawa 1969.

Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2005.

Prawo konstytucyjne, red. P. Tuleja, Warszawa 1997.

Rechowicz H., Sejm śląski 1922–1939, Katowice 1971.

Rola posła i senatora w II Rzeczypospolitej, Lublin 1989.

Rosner A., Wąsowicz M., Sejm polski 1493–1993, Warszawa 1995.

Rostocki W., Pięćdziesiąt lat mocy obowiązującej Konstytucji Kwietniowej. Ustrój władzy państwowej w ustawie zasadniczej i w praktyce, Lublin 2002.

Sagan S., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.

Samsonowicz H., Tazbir J., Łepkowski T., Nałęcz T., Polska. Losy państwa i narodu, Warszawa 1997.

Sarnecki P., Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1999.

Seidler L.G., Władza ustawodawcza i wykonawcza w polskich konstrukcjach ustrojowych 1917–1947, Lublin 2000.

Sejm czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991.

Sejm Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Zakrzewski, Warszawa 1990.

Sokołowski W., Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa 1997.

Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2000

Słownik wiedzy o Sejmie, red. A. Preisner, Warszawa 2001.

Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.

Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493–1993), red. J. Bardach, Warszawa 1995.

Szymanek J., Izby drugie parlamentu w procesie ustawodawczym, Warszawa 1999.

Turkowski R., Parlamentaryzm na uchodźstwie 1945–1972, Warszawa 2001.

Turkowski R., Parlamentaryzm na uchodźstwie 1973–1991, Warszawa 2002.

Uruszczak W., Sejm walny koronny 1506–1540, Warszawa 1990.

Wierzbicka B., Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce, Warszawa 1998.

Wrede M., Sejm i dawna Rzeczpospolita. Momenty dziejowe, Warszawa 2005.

Zakrzewski A.B., Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki, Warszawa 2000.

Założenia ustrojowe. Struktura i funkcjonowanie parlamentu, red. A. Gwiżdż, Warszawa 1997.

Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego, red. A. Korbowicz, Lublin 1996.

Zięba-Załucka H., System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005.

Zięba-Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002

Wydawnictwa źródłowe

Borucki M., Konstytucje polskie 1791–1997, Warszawa 2002.

Historia państwa i prawa Polski. Źródła, wybór F. Połomski, P. Jurek, Wrocław 1997.

Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, zebr. i oprac. A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiórkowski, red. B. Lesińskiego, Poznań 1995.

Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, zebr. i oprac. B. Lesiński i J. Walachowicz, Warszawa–Poznań 1992.

Konieczny A., Kruszewski T., Historia administracji na ziemiach polskich. Wybór źródeł, Wrocław 2002.

Konstytucje w Polsce 1791–1990, oprac. T. Kołodziejczyk, K. Pomianowska, Warszawa 1990.

Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.

Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, wprow. L. Falandysz, Warszawa 1998.

Konstytucje Rzeczypospolitej 1997, 1952, 1935, 1921, 1791, Wrocław 2001.

Mołdawa T., Konstytucje polskie 1918–1998, Warszawa 1999.

Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939. Wybór źródeł, oprac. W. Sudnik, Warszawa 2002.

Sczaniecki M., Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, poszerzenie i oprac. wyboru M. Wąsowicz, Warszawa 2001.

Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Leonard, Warszawa 1997.

Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii studentów uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Leonard, Warszawa 1998.

Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Leonard, Warszawa 1998.

Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, oprac. J. Sawicki, t. 1, cz. 1, Warszawa 1952; t. 1 cz. 2, Warszawa 1951; t. 2, Warszawa 1953.

Wybór tekstów źródłowych z historii ustroju ziem polskich 1807–1908, oprac. F. Połomski, Wrocław 1980.

Wybór tekstów źródłowych z historii ustroju Polski 1916–1939, oprac. J. Chodorowski, A. Konieczny, Wrocław 1997.

Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (Druga Rzeczpospolita), red. T. Szymczak, Łódź 1996.

Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (lata 1944–1992), red. T. Szymczak, Łódź 1997.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW obejmuje podręczniki akademickie zawierające materiał z   zakresu wymaganego od uczestników III etapu Olimpiady Historycznej. Przypominamy, że nie mogą być one wybierane przez uczestników Olimpiady do odpowiedzi na pytanie z lektur w czasie eliminacji  ustnych I, II i III etapu.

STAROŻYTNOŚĆ

 

Errington R.M., Historia świata hellenistycznego 323–30 p.n.e., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Grimal N., Dzieje starożytnego Egiptu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004.

Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1999 i nast.

Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008 i nast.

Lengauer W., Starożytna Grecja w okresie archaicznym i klasycznym, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1999.

Musiał D., Świat grecki od Homera do

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII